USŁUGI KOMERCYJNE

ALERGOLOG,
DERMATOLOG,

DIETETYK,
ENDOKRYNOLOG,
FIZJOTERAPEUTA,
GASTROLOG,
GERIATRA,
GINEKOLOG,
NEUROLOG,
ORTOPEDA,
PSYCHIATRA,
REUMATOLOG,

UROLOG

ALERGOLOG DZIECIĘCY,
ENDOKRYNOLOG DZIECIĘCY,
NEFROLOG DZIECIĘCY

NEUROLOG DZIECIĘCY,
PULMONOLOG DZIECIĘCY

ORTOPEDA DZIECIĘCY,